Rijke schooldag 

DOEL De gemeente Vijfheerenlanden zet zich actief in om kansengelijkheid voor alle leerlingen te realiseren. Dit doen we door het aanbieden van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, burgerschap en dergelijke binnen de rijke schooldag aan leerlingen die hier niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen.  

BEREIK In het schooljaar 2022-2023 hebben we op drie basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs activiteiten aangeboden binnen de rijke schooldag. Op twee basisscholen is dit gebeurd door op 1 dag de schooltijd te verlengen en brede talentontwikkelingsactiviteiten aan te bieden aan alle kinderen tijdens schooltijd. Op één basisschool is de schooltijd niet verlengd maar zijn de brede talentontwikkelingsactiviteiten geïntegreerd in het schoolprogramma. 

Op de school voor voortgezet onderwijs hebben we geëxperimenteerd met een buitenschools programma maar daar bereikten we nauwelijks leerlingen mee. Vanaf de tweede helft van het schooljaar organiseren we hier brede talentontwikkelingsdagen tijdens schooltijd. 

Alle leerlingen van de betrokken scholen komen zo met deze activiteiten in aanraking. Op twee scholen vinden oriënterende gesprekken plaats om een rijke schooldag in te voeren in schooljaar 2023-2024. 

OPBRENGST In het afgelopen jaar hebben we veel geleerd op inhoudelijk en organisatorisch gebied. We zijn gegroeid in het vormgeven van een samenhangend programma dat een meerwaarde vormt en aansluit op het bestaande curriculum. We hebben ontdekt dat een flexibele houding in denken en handelen door alle professionals wezenlijk is voor het slagen van de activiteiten. 

De leerlingen zijn vooral enthousiast over de activiteiten en willen graag uitbreiding hiervan. Het is nog niet gelukt om ouders actief te laten participeren. Dit is wel een uitdrukkelijke wens voor de komende periode.